desenvolupament,

Guia ràpida de Git

Fèlix Fèlix Segueix 11/11/2013 · 18 minuts de lectura
Guia ràpida de Git
Compartir amb...

Git és una aplicació extraordinària per mantenir el control de versions d’un projecte de desenvolupament. Permet tant el control de versions local com remot, permetent de pas el treball col·laboratiu entre diferents programadors en un mateix projecte. En aquest post intento resumir les funcionalitats bàsiques de Git a través d’uns exemples clars i entenidors dels diferents casos d’ús més habituals.

Ús bàsic

 1. Construïm un projecte de prova amb alguns arxius:

  mkdir -p testgit/proj
  cd testgit/proj               # Com si fos un projecte...
  echo "Hola" > README.txt          # ... amb alguns arxius
  echo "Altre" > altre.txt
  echo "// Arxiu de codi font" > Classe.java
  
 2. Consultem la informació que disposa Git sobre nosaltres:

  git config --list
  git config user.name            # Només aquesta dada
  

  Podem canviar els paràmetres que volguem:

  git config --global user.name "Linus Torvalds"
  git config --global user.email linus.torvalds@cesf.es
  
 3. Quan necessitem ajuda sobre qualsevol ordre de Git, podem invocar-la a través de l’ajuda:

  git help config
  
 4. Ara afegim la gestió de projectes amb Git:

  git init
  

  Apareix un directori ocult amb nom .git en el directori del projecte.

 5. Ara podem afegir els arxius que hem creat a la gestió de projectes. Aquest procés s’anomena staging:

  git add README.txt
  git add *.java
  git add .                # Afegeix directori i subdirectoris
  
 6. Ara comprovem els arxius pendents de ser gestionats:

  git status
  echo "// Segon arxiu font" > Classe.java
  echo "Més text" >> README.txt 
  git status               # Marca els canvis no gestionats
  git add .
  git status
  
 7. Un cop afegits els arxius desitjats, ja podem enviar (commit) els canvis disposats per ser processats:

  git commit -m "Primera salvaguarda"
  

  Ara aquests canvis han estat processats i el sistema els ha desat. El projecte ara passa a un estat “net”, perquè tots els arxius estan igual que al dipòsit:

  git status
  
 8. Podem treballar amb la gestió de tot un directori encara que no volguem que tots els arxius siguin gestionats per Git. Això es pot aconseguir mantenint un arxiu anomenat .gitignore a l’arrel del projecte:

  echo "aaa" > Main.class       # Com si s'hagués compilat 
  echo "bbb" > Classe.class      # Com si s'hagués compilat
  echo "Més text" >> README.txt
  git status             # Surten aquests arxius
  
  echo "*.[oa]" > .gitignore
  echo "*~" >> .gitignore
  echo "*.class" >> .gitignore
  git status             # Surt el .gitignore però no els compilats
  
  git add .              # Acceptem tots els canvis i els gestionem
  git status
  
 9. Podem veure els canvis pendents de ser processats:

  git diff --staged
  
 10. Un cop afegits els arxius desitjats, ja podem enviar (commit) els canvis disposats per ser processats:

  git commit -m "Segona salvaguarda: `date`"
  
 11. Es poden gestionar els arxius presents al dipòsit Git mitjançant les ordres git rm i git mv:

  git rm altre.txt
  git rm \*~
  git mv README.txt README
  git status
  git commit -a -m "Tercera: `date`"   # -a equival a fer "git add ." abans
  
 12. Podem veure l’històric de canvis:

  git log
  git log -p -2
  git log --stat
  git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"
  git log --pretty=format:"%h %s" --graph
  
 13. Podem controlar els arxius que estan en staging (procés unstaging):

  echo "arxiu auxiliar" > doc.txt
  git status
  git add .                # Stage de tot el directori
  git status
  git reset HEAD doc.txt         # Treure'l del "staged area" (Unstaging)
  git status
  rm doc.txt
  
 14. També podem anular canvis d’un arxiu:

  echo "Tercera línia" >> README
  git status
  git checkout -- README         # Desfer edició abans del "staging"
  cat README
  git status
  
 15. Log bonic:

  alias gl="git log --graph --abbrev-commit --decorate --date=relative \
  --format=format:'%C(bold blue)%h%C(reset) - %C(bold green)(%ar)%C(reset) \
  %C(white)%s%C(reset) %C(dim white)- %an%C(reset)%C(bold yellow)%d%C(reset)' \
  --all"
  
  gl
  

Captura d'una sortida de l'àlies gl

Diverses línies de desenvolupament

El desenvolupador principal pot voler generar una branca del projecte on provar alguna tècnica nova.

 1. Generar una nova branca i activar-la:

  git branch prova1            # Definim la branca, però no l'activem
  git checkout prova1           # Canviem a aquesta branca
  
 2. Fem canvis i mostrem canvis al resum:

  date > actual.txt
  git add .
  git commit -m "`date`"
  git log --pretty=format:"%h %s" --graph
  
 3. Si ho mirem des de la branca principal:

  git checkout master
  git log --pretty=format:"%h %s" --graph
  

  Veurem que el darrer canvi no apareix. En aquesta branca no consta el canvi.

 4. Ara el projecte principal evoluciona:

  echo "arxiu" > nouarxiu.txt       # L'últim checkout ens ha tornat a "master"
  git add .
  git commit -m "`date`"
  
 5. Podem veure tot el flux de canvis entre les diferents branques amb modificadors de git log:

  git log --graph --oneline --all
  gl
  
 6. Si els canvis són compatibles (no hi ha conflictes), les branques poden ser reunificades quan es vulgui:

  git merge prova1 -m "Reunificació amb branca prova1"
  
 7. Ara generarem una situació de conflicte:

  git branch prova2
  echo "Línia en master" >> README
  git commit -a -m "`date`"
  git checkout prova2
  echo "Línia en prova2" >> README
  git commit -a -m "`date`"
  git checkout master
  git merge prova2 -m "Reunificació amb branca prova2"
  

  L’arxiu README quedarà modificat. Haurem d’editar-lo manualment i definir quina versió de les mostrades és l’acceptada. Un cop editat l’arxiu amb conflicte, s’afegirà al staging i es farà el commit per acceptar-lo a la branca unificada:

  git add README
  git commit -m "Reunificació amb branca prova2"
  gl
  
 8. Les branques poden eliminar-se si es desitja. Per fer-ho han d’haver sofert un procés de merge amb la seva branca mare o ens avisarà del fet:

  git checkout master         # tornem a la branca master
  git branch -d prova1        # cap problema
  git branch -d prova2        # se'ns queixarà
  git branch -D prova2        # fem l'eliminació forçada
  

Restauració d’arxius

Si sabem que un determinat arxiu ha estat modificat en algun moment i que hem perdut alguns blocs de codi interessants accidentalment o per descuit, sempre podrem restaurar-lo a aquell estat.

 1. Generem una situació en què necessitem fer aquesta operació de restauració.

   git checkout prova2
   echo "Contingut interessant..." > nou.txt
   git add .
   git commit -m "nou arxiu afegit"
   echo "Contingut perdut!" > nou.txt
   git add .
   git commit -m "arxiu malbaratat"
  

  La segona versió de l’arxiu substitueix el contingut que s’havia afegit a la primera versió. Aquí tenim el punt en què necessitem restaurar a la primera versió.

 2. Per poder restaurar l’arxiu necessitem saber en quin commit de quina branca es trobava aquell arxiu. Això ho podem descobrir combinant git log i git diff:

   $ git log
   * ce10391 - (17 seconds ago) malament - Fèlix Galindo Allué (HEAD, prova2)
   * 93c2987 - (36 seconds ago) bo - Fèlix Galindo Allué
   * 616ab1b - (3 days ago) nou arxiu - Fèlix Galindo Allué (prova1)
   * 601416b - (4 days ago) dijous, 7 de novembre de 2013, 17:44:37 CET - Fèlix Ga
   * 2026f1d - (4 days ago) dijous, 7 de novembre de 2013, 17:34:52 CET - Fèlix Ga
   * a99796e - (4 days ago) Primera salvaguarda - Fèlix Galindo Allué
  
   $ git diff 93c2987
   diff --git a/nou.txt b/nou.txt
   index 6c3a082..25a7eab 100644
   --- a/nou.txt
   +++ b/nou.txt
   @@ -1 +1 @@
   -bo
   +malament
  

  Com veiem, en el commit identificat com a 93c2987 teníem la pèrdua de línies de l’arxiu. Volem restaurar fins a aquella versió d’aquell arxiu.

 3. Ara podem restaurar l’arxiu fent ús de git checkout:

  git checkout 93c2987 nou.txt
  more nou.txt          # veurem la versió bona (antiga)
  

  L’arxiu ha estat restaurat a aquell estat. Si volem fixar-lo haurem de fer un nou commit, perquè ara com ara és com si l’haguéssim editat manualment:

  git status           # ens dirà que hi ha canvis pendents
  

  Si al final no volem desar-lo d’aquella manera i volem tornar a la darrera versió desada, simplement farem:

  git checkout HEAD nou.txt
  more nou.txt          # veurem la versió dolenta (última)
  git status           # ens dirà que res ha canviat
  

Entorn de diversos desenvolupadors

El control de versions de Git vist fins ara és el corresponent a projectes locals (aquells que són realitzats en un sol directori d’una única màquina).

Hem de considerar dues situacions comunes:

 • Potser volem que un projecte pugui evolucionar incorporant nous desenvolupadors que desenvolupin mòduls o variants del software independentment i incorporar els seus canvis segons uns objectius o validant les seves característiques afegides al projecte original.

 • De vegades, potser un sol desenvolupador pot estar desenvolupant el seu únic projecte en diferents màquines (ordinador fix - ordinador portàtil - ordinador de la feina).

Tots dos casos ens obliguen a disposar d’un control de versions remot, és a dir, que puguem bolcar els nostres canvis a un lloc comú i disponible des de diversos equips i/o ubicacions. Això també és permès amb Git.

Les ubicacions disponibles per al remote del nostre projecte pot prendre diferents formes segons el cas:

 • Un servidor especialitzat amb servei SSH i usuaris definits per a què hi puguin accedir,
 • Un servidor especialitzat públic, com GitHub, que ofereix servei d’hostatge de projectes públic i/o privats,
 • Un directori compartit en xarxa, muntat en els diferents equips dels diferents desenvolupadors com a unitat de xarxa,
 • Un directori vinculat a algun servei d’emmagatzematge en el núvol, com Dropbox o Google Drive.

En tots els casos disposarem d’una ruta o camí que indicarà la ubicació del projecte. Serà mitjançant aquesta ruta que el projecte podrà ser duplicat en altres equips per altres desenvolupadors.

Exemples de rutes de projecte:

Tipus Exemple
GitHub (via HTTPS) https://github.com/fgalindo/jekyll-liquid-latex-plugin.git
GitHub (via SSH) git@github.com:fgalindo/jekyll-liquid-latex-plugin.git
Servidor SSH privat user:pass@servidor.com:/projectes/projecte.git
Directori local /projectes/projecte.git
Directori Dropbox ~/Dropbox/projectes/project.git

Suposarem ara un projecte ubicat a un directori local privat d’un usuari com a mostra per entendre la funcionalitat bàsica dels remote.

 1. Creem un projecte buit en el lloc on volem dipositar-lo (remote):

  mkdir -p ~/Dropbox/remotes
  git init --bare ~/Dropbox/remotes/projecte.git
  ls ~/Dropbox/remotes/projecte.git
  

  Veurem tota una estructura de directoris que allotjaran la versió remota del nostre projecte.

 2. Ara crearem la versió local on editarem el projecte:

  cd ~/testgit
  git clone ~/Dropbox/remotes/projecte.git
  ls
  cd projecte
  ls -la         # Veurem el directori .git habitual
  
 3. El projecte queda vinculat al remote origen, de manera que les variables corresponents prenen els valors adients:

  git config --list    # Veurem remote.origin.url, per exemple
  

  També existeix l’ordre git remote per controlar les variables remotes. Podem utilitzar-lo per llistar els valors actuals:

  git remote -v
  git remote show origin
  
 4. Ara ja podem començar a treballar en el nostre projecte:

  echo "Documentació" > README.md
  mkdir src
  echo "// Arxiu font" > src/Main.java
  git add .
  git commit -m "Commit inicial"
  gl           # Veurem el nostre commit
  
 5. Quan hem acabat d’editar localment, podem “pujar” els canvis al servidor remot amb una operació push:

  git push origin master
  

  Amb origin indiquem que el push s’ha d’efectuar contra el projecte origen de la clonació, mentre que amb master indiquem que ho faci a la branca principal del projecte. Això és obligatori només la primera vegada que es fa el push. Les següents ho recorda si no ho canviem passant els arguments a git push:

  echo "Millorat" >> README.md 
  git add .
  git commit -m "Millores en docs" 
  git push
  
 6. Suposem ara que un segon desenvolupador vol o ha de participar en el projecte de software. Per la seva banda, realitzarà unes tasques similars a les anteriorment descrites:

  git config --global user.name "Jordi Galindo López"
  git config --global user.email "jordi@flx.cat"
  cd ~/testgit
  git clone ~/Dropbox/remotes/projecte.git jordi
  cd jordi
  gl
  

  Ara aquest desenvolupador farà canvis:

  echo "Hola" >> jordi.txt
  git add .
  git commit -m "Afegit jordi.txt"
  git push origin master
  gl
  
 7. El procés d’edició i millora del software pot continuar indefinidament per ambdues bandes. El problema és quan s’intenta fer un push abans d’adquirir els canvis fets per l’altre(s) usuari(s) involucrat al projecte:

  cd ../projecte
  git config --global user.name "Linus Torvalds"
  git config --global user.email "linus.torvalds@cesf.es"
  echo "Més documentació" >> README.md
  git add .
  git commit -m "Documentació millorada"
  git push                # GENERARÀ UN ERROR
  

  El primer desenvolupador ha intentat fer un push quan encara no ha descarregat els darrers canvis fets pel segon desenvolupador (que també havia fet un push). En aquests casos, el desenvolupador que intenti fer el segon push ha de descarregar els canvis fets per l’altre primer, amb una operació pull:

  git pull      # Ens farà editar un missatge específic
  git push      # ARA SÍ FUNCIONARÀ
  gl         # Veuràs la unió com si fos un "merge" 
  

  Podem utilitzar git pull --no-edit per a què faci servir un missatge preconfigurat del tipus “Merge branch … of … “.

Existeix l’ordre git fetch, que fa el mateix que git pull, però no té en compte les branques del projecte. Normalment es fa servir git pull per ser més potent que l’altra.

Tags

Suposem que el nostre projecte ha arribat a un punt clau del seu desenvolupament. Diguem-ne que tenim una “versió” completada o que el punt on estem és un punt important a on potser voldrem tornar més endavant.

En aquests casos podem fer ús dels tags per realitzar etiquetes sobre determinats commits que ens siguin especialment destacables.

 1. Suposem que continuem en el projecte de software anterior i crearem un tag:

  cd ~/testgit/projecte
  gl
  git tag -a v1.0 -m "Versió 1.0"     # Creem el tag
  gl
  

  En el log hem d’observar la presència de la forma abreujada v1.0 tal i com si fos el nom d’una branca.

  echo "més edició" >> README.md
  git add .
  git commit -m "millores"
  gl                   # Veurem el tag en l'històric
  
 2. Podem extreure informació de la versió indicada pel tag fent:

  git show v1.0
  
 3. Suposem que continuem editant i creant versions:

  git tag -a v1.1 -m "Versió 1.1"
  echo "Més encara" >> README.md 
  git add .
  git commit -m "més millores"
  
 4. En aquest moment ens interessaria veure la llista de tags del nostre projecte:

  git tag
  
 5. Els tags no són pujats de manera automàtica en fer push. Podem indicar si volem pujar la definició d’un tag afegint el seu nom:

  git push origin v1.1
  

  O també podem indicar que es pugin tots els tags definits localment:

  git push --tags
  
 6. És possible que un determinat desenvolupador pugui clonar un projecte concret en l’estat que es trobava en un cert tag. Per fer-ho es farà servir la mateixa notació que si es tractés d’una selecció de branca:

  cd ~/testgit
  git clone ~/Dropbox/remotes/projecte.git -b v1.0 projecte_v1.0
  

  En realitat, això equival a clonar el projecte complet i canviar a la posició del tag indicat mitjançant una operació git checkout.

GitHub

GitHub ens ofereix la possibilitat d’allotjar projectes de desenvolupament tot definint els nostres remotes en el seu servidor.

Segons el tipus de compte que creem, podrem disposar de projectes públics (versió gratuïta) o privats (versió de pagament).

La diferència principal respecte a tot el que s’ha vist fins ara és que el procés de push i pull es realitza sobre un únic remote.

Si un desenvolupador vol clonar el projecte de manera pública, podrà fer-ho amb el procés que anomenarem “fork”. El procés de fork crearà un projecte nou, clonació del projecte original, on el desenvolupador disposarà de tota la infraestructura per evolucionar el seu clon del projecte original. Es perdrà el seguiment del projecte original, però el desenvolupament serà possible.

Quan aquest desenvolupador vulgui comunicar els canvis que ha fet sobre el projecte original al desenvolupador del projecte principal, ho farà mitjançant una operació de “pull request”, en què el desenvolupador original verificarà els canvis fets i validarà si vol o no adquirir-los.

Si el desenvolupador original accepta les modificacions, els canvis seran afegits al projecte original igual que si es tractés d’un merge convencional. El projecte original haurà crescut en complexitat i podrà continuar sent desenvolupat com a línia principal i original del projecte.

Referències externes


Fèlix
Written by Fèlix Segueix
Sóc el Fèlix! 42!